• Verzendkosten slechts €2,95   
 • GRATIS verzending vanaf €35,- in Nederland
 • Binnen 24 uur verzonden
 • Binnen 30 dagen gratis retourneren

Algemene voorwaarden KliederZakelijk

 

Artikel 1 - Algemeen

1.1       Gebruiker van deze voorwaarden is onderneming Etcetero en bijbehorende handelsnamen. KvK 77121899 en BTW ID NL003167275B85 tevens handelend onder de naam KliederZ en hierna te noemen: KliederZ.

1.2       Afspraken of overeenkomsten met derden, al dan niet in dienstverband van KliederZ, binden KliederZ alleen als ze door de bestuurder/eigenaar van KvK 77121899 zijn bevestigd.

1.3       Deze voorwaarden gelden voor rechtspersonen en natuurlijke personen handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en hierna te noemen: Koper.

1.4       Ook derden die Koper (al dan niet bevoegd) vertegenwoordigen, al dan niet in dienstverband van Koper of ingeschakeld door Koper, hebben te gelden als Koper.

1.5       KliederZ is gerechtigd haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden van KliederZ is tussen Koper en KliederZ van toepassing.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van KliederZ en op de totstandkoming, inhoud en de nakoming van alle tussen KliederZ en Koper gesloten overeenkomsten.

2.2       Indien zowel KliederZ als Koper naar haar eigen algemene voorwaarden verwijzen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. KliederZ wijst de algemene voorwaarden van de Koper uitdrukkelijk van de hand.

2.3       Van de voorwaarden van KliederZ afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door KliederZ en Koper zijn overeengekomen.

2.4       Indien KliederZ een overeenkomst aangaat met Koper, aanvaardt Koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden op toekomstige overeenkomsten met KliederZ.

 

Artikel 3 - Aanbiedingen

3.1       Alle aanbiedingen en/of offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen/foto’s, teksten, enz. door Koper. Deze worden pas bindend na bevestiging van de overeenkomst.

3.2       Alle door KliederZ bij de aanbieding verstrekte tekeningen/foto’s en gegevens, zoals maten, gewichten en kleuren zijn zo nauwkeurig mogelijk maar binden KliederZ niet.

3.3       Alle aanbiedingen van KliederZ zijn vrijblijvend en KliederZ behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 

Artikel 4 - Overeenkomst

4.1       Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie/bevestiging van uw bestelling door KliederZ. KliederZ is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt KliederZ dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling. KliederZ aanvaardt de overeenkomst door middel van een opdrachtbevestiging of bestelbevestiging.

4.2       Indien de opdrachtbevestiging afwijkt van de bestelling zoals door Koper voorgelegd, komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig de opdrachtbevestiging.

4.3       Gegevens betreffende het aanbod van KliederZ zoals eigenschappen, maten, kleur, gewicht, Model, uitvoering enz., alsmede (overige) gegevens op de website van KliederZ zijn voor KliederZ niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

 

Artikel 5 - Wijziging van de opdracht

5.1       Door de Koper verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Koper extra in rekening gebracht.

5.2       Door de Koper verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, moeten door de Koper tijdig en schriftelijk aan KliederZ ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de Koper.

5.3       Door de Koper verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door KliederZ wordt overschreden. Deze mogelijke levertijdoverschrijding komt voor risico van Koper, waarbij Koper KliederZ voor eventuele gevolgen daarvan niet kan aanspreken.

 

Artikel 6 - Annuleren

6.1       Koper is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat KliederZ met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

6.2       Indien de Koper de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de reeds door KliederZ gemaakte kosten en eventuele overige schade te vergoeden.

6.3       Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt KliederZ zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen, dit naar het beslissende oordeel van KliederZ.

6.4       KliederZ heeft te allen tijde het recht de opdracht te annuleren.

 

Artikel 7 - Prijzen

7.1       Alle retailprijzen van KliederZ staan genoemd op de website. Alle inkoopsprijzen zijn exclusief BTW en staan op de apart verstrekte linesheet of in de bestellijst.  BTW, verzendkosten en bijzondere kosten worden duidelijk aangegeven.

7.2       De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

7.3       KliederZ behoudt het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan Koper in rekening te brengen. KliederZ heeft daarnaast het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is.

 

Artikel 8 - Betaling

8.1       Na een bestelling ontvangt Koper een bevestiging per e-mail doorgaans binnen 2 werkdagen met daarin een overzicht van de bestelde artikelen en de totale kosten, inclusief verzendkosten.

8.2       Betaling binnen 14 dagen vanaf factuurdatum, of vooruit indien overeengekomen.

8.3       De Koper kan betalen met een beveiligde betaallink via iDEAL of vooruitbetaling via factuur.

8.4       Indien Koper met enige betaling in gebreke blijft, is KliederZ gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

9.1       Levering door KliederZ geschiedt onder voorbehoud van eigendom. Zolang KliederZ geen volledige betaling van Koper heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van KliederZ.

9.2       Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de Koper verboden, zolang hij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

 

Artikel 10 - Levering, oplevertermijnen en verzending

10.1     KliederZ heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen. Wanneer deellevering van toepassing is, informeert KliederZ vooraf de Koper. 

10.2     Opgegeven leveringstermijnen door KliederZ gelden nooit als vaststaande termijnen maar altijd als indicatie.

10.3     De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor KliederZ zijn.

10.4     KliederZ is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het feit dat levering niet binnen de gestelde termijn kan plaatsvinden.

10.5     Verzending is altijd voor risico van de Koper. De verzending geschiedt op de wijze als door KliederZ aangegeven. Wenst de Koper een zending anders te ontvangen, zoals onder meer door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hiervan voor rekening van Koper.

10.6     Koper is verplicht tot afname van hetgeen KliederZ krachtens overeenkomst aan hem levert. KliederZ zal de goederen niet opslaan, tenzij anders overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, gebeurt dit voor rekening en risico van Koper.

10.7    Verzending vindt enkel plaats na een schriftelijke akkoordbevestiging van KliederZ aan de Koper als reactie op de gedane bestelling van de Koper (per bestelformulier, mail of telefonische bestelling). Verzending door KliederZ vindt plaats binnen twee (2) werkdagen na ontvangen betaling, tenzij door KliederZ anders is aangegeven. Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding. Verzendingen worden verricht met PostNL. Zij bezorgen normaliter binnen 2 werkdagen binnen Nederland.

10.8     Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) Koper in ontvangst wordt genomen. Daarvoor is de track & trace code leidend.

 

Artikel 11 - Klagen

11.1     Koper is verplicht het geleverde grondig te inspecteren op gebreken bij de slabbetjes, bedrukkingen, en bij aanwezigheid daarvan, KliederZ daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.

11.2     Indien de Koper niet binnen drie werkdagen na de dag van de levering KliederZ wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt Koper geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op klagen.

11.3     KliederZ dient door Koper in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren. Het door KliederZ geleverde geldt in ieder geval als deugdelijk, indien Koper het geleverde of een deel ervan in gebruik heeft genomen of aan derden heeft geleverd.

11.4     Indien de klacht naar het oordeel van KliederZ juist is, zal KliederZ een vergoeding betalen tot maximaal de factuurwaarde van de goederen waarover geklaagd is, of de goederen waarover geklaagd is te vervangen, dit ter beoordeling en in overleg door KliederZ en pas na terugzending van de goederen waarover geklaagd is door Koper in de originele toestand zoals geleverd.

11.5     Productspecificaties en –eigenschappen zijn toegelicht op de website van KliederZ. KliederZ is er niet toe gehouden de order van Koper op geschiktheid te controleren. Eventuele klachten dienaangaande zullen als onterecht worden afgewezen.

 

Artikel 12 - Afwijking

12.1     Afwijkingen bij kleurendruk, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in kwaliteit, lettertype, kleur, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring of klagen.

12.2    Afwijkingen in het gramgewicht per vierkante meter naar boven en naar beneden zijn toelaatbaar.

 

Artikel 13 - Wanprestatie en ontbinding

13.1     Indien de Koper tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis(sen), treedt hij door de enkele tekortkoming in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

13.2    KliederZ heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden. KliederZ heeft in ieder geval het recht om de overeenkomst te ontbinden indien:

 • de inhoud van de geplaatste order naar het beslissende oordeel van KliederZ in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde of betamelijkheid;
 • het faillissement van Koper wordt aangevraagd of de Koper in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Koper surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
 • op Koper de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
 • Koper een onderhands akkoord aanbiedt aan diens schuldeisers;
 • beslag op of onder (een deel van) het vermogen van Koper wordt gelegd;
 • Koper komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden;
 • de zeggenschap over de onderneming van Koper wijzigt;
 • Koper overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

13.3    Het recht van KliederZ in het geval als in artikel 13.2 bedoeld, komt haar toe zonder dat zij Koper een ingebrekestelling hoeft te sturen en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 

Artikel 14 - (Intellectuele) eigendomsrechten

14.1     Op alle door KliederZ verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, fotomateriaal, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. behoudt KliederZ alle rechten, waaronder het intellectuele eigendomsrecht. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van KliederZ. De ontwerpen, afbeeldingen, fotomateriaal, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. blijven eigendom van KliederZ en dienen op haar eerste verzoek binnen 24 uur geretourneerd of verwijderd te worden van website en social media kanalen van de Koper.

14.2    Koper betaalt enkel een vergoeding voor de geleverde producten en niet voor de eigendomsrechten of voor de rechten op verdere vermenigvuldiging.

14.3    Het is de Koper alleen toegestaan de artikelen te verkopen in eigen winkel of webshop en niet toegestaan om de artikelen door te verkopen aan andere winkeliers en/of aan te bieden op verkoopplatforms zoals bol.com, Amazon, Beslist, Blokker, Wehkamp, Zalando, VidaXL e.d.

 

Artikel 15 - Overmacht

15.1     Buitengewone omstandigheden die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor KliederZ overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat Koper recht heeft op schadevergoeding.

15.2     Als buitengewone omstandigheden gelden bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, technische belemmeringen in het productieproces bij KliederZ, internetstoring, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar KliederZ of de Koper, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van KliederZ, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van KliederZ.

15.3     KliederZ is in geval van overmacht gerechtigd om of de overeenkomst te annuleren, op te schorten of te wijzigen, totdat de situatie van overmacht is geëindigd.

 

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

16.1     KliederZ is niet aansprakelijk voor enige schade die Koper in verband met de uitvoering van deze overeenkomst lijdt, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van KliederZ.

16.2     In het geval KliederZ, ondanks het bepaalde in de overeenkomst, aansprakelijk is voor schade jegens de Koper is de aansprakelijkheid van KliederZ beperkt tot een bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten verzekering wordt uitbetaald.

16.3     Wanneer om welke reden ook geen uitkering krachtens de in lid 2 bedoelde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door KliederZ inzake de betreffende overeenkomst aan Koper in rekening is gebracht dan wel maximaal nog in rekening kan worden gebracht.

16.4     KliederZ staat niet in voor eigenschappen van het geleverde, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend hechting, kleur, licht- of kleurechtheid, slijtvastheid enz.

 

Artikel 17 - Garantie

17.1     Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

 

Artikel 18 - Privacy

18.1     KliederZ respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer de website van KliederZ wordt bezocht, worden gegevens alleen verzameld om optimale dienstverlening te bieden.

18.2     Het doel van het verzamelen van de gegevens is het verwerken van bestellingen, de betaling en de bezorging daarvan ten behoeve van Koper en het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van KliederZ.

18.3     De persoonsgegevens worden alleen voor de in dit artikel beschreven doelen verwerkt. De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft KliederZ geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

18.4     Ingeval van vragen over het privacybeleid van KliederZ, dan kan contact worden opgenomen via de mail of telefoon.

 

Artikel 19 - Toepasselijk recht

19.1     Op alle door KliederZ gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

 

Contactgegevens:

KliederZ

Graaf van Solmsweg 99E 36
5221 BM ’s-Hertogenbosch

 

KvK:                            77121899

Telefoonnummer:  073 88 88 471


Website:                    www.kliederz.nl/zakelijk

 

Laatste update Algemene Voorwaarden KliederZakelijk: 29-09-2022